قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که در تاریخ 1397/5/27 از طریق سایت شرکت فناوری بورس تهران به آدرس www.ifb.ir ، بروزرسانی شده است (قیمت ها به ریال)
نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه95121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95 647,730 641,166 659,988 645,000
تسه95091 امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95 654,156 644,202 654,444 642,288
تسه95111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95 657,155 651,151 649,900 635,111
تسه95081 امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95 652,717 642,090 654,886 639,999
تسه95071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95 654,136 654,655 647,999 641,122
تسه95101 امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95 651,003 651,752 670,000 660,000
تسه96031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96 658,936 648,747 659,988 645,000
تسه96051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96 654,727 647,065 655,000 640,000
تسه96061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 654,472 646,682 649,999 645,000
تسه96071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر96 654,944 658,551 658,998 651,000
تسه96011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96 651,763 639,991 652,222 650,000
تسه96081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 658,267 659,003 650,001 650,000
تسه95061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95 648,265 639,077 642,000 620,344
تسه96041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر96 656,276 647,893 650,000 635,001
تسه96091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 651,583 660,430 659,996 651,021
تسه96101 امتیاز تسهیلات مسکن دی96 658,553 658,906 658,988 650,000
تسه96121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 664,815 662,924 650,000 648,022
تسه96111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 659,082 658,239 659,993 640,000
تسه97011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 665,493 664,925 654,000 650,000
تسه97021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 665,163 665,015 652,000 639,000
تسه97031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97 666,273 664,625 651,000 650,000
تسه97041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر97 672,457 672,026 664,665 656,700
تملی7041 تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر97 600,000 600,000 0 600,000