قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که در تاریخ 1400/7/21 از طریق سایت شرکت فناوری بورس تهران به آدرس www.ifb.ir ، بروزرسانی شده است (قیمت ها به ریال)
متوسط قیمت اوراق ممتاز تا این لحظه: 670,894 ریال
نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه98081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان98 706,096 670,792 670,792 0
تسه98091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر98 710,138 674,635 674,632 0
تسه98101 امتیاز تسهیلات مسکن دی98 721,010 684,962 684,960 0
تسه98111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن98 731,517 694,942 694,942 0
تسه98121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند98 701,332 674,812 680,000 666,268
تسه99011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین99 707,858 672,496 672,466 0
تسه99021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت99 693,279 667,192 672,800 672,001
تسه99031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد99 703,059 673,515 673,709 667,907
تسه99041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر99 742,406 705,286 705,286 0
تسه99051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد99 709,663 678,333 680,000 674,180
تسه99061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور99 701,860 672,197 679,880 670,000
تسه99071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر99 697,257 669,089 685,000 680,000
تسه99081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان99 693,974 665,399 669,800 659,277
تسه99091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر99 706,695 676,536 671,361 0
تسه99101 امتیاز تسهیلات مسکن دی99 696,243 667,346 662,000 0
تسه99111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن99 696,739 668,445 662,000 661,903
تسه99121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند99 696,589 678,505 662,000 661,760
تسه00011 امتیازتسهیلات مسکن فروردین1400 706,908 679,536 671,563 0
تسه00021 امتیازتسهیلاتمسکن اردیبهشت1400 698,446 672,126 663,524 0
تسه00031 امتیازتسهیلات مسکن خرداد1400 700,082 670,393 665,078 0
تسه00041 امتیازتسهیلات مسکن تیر1400 695,407 670,015 661,000 660,637
تسه00051 امتیازتسهیلات مسکن مرداد 1400 697,178 672,181 662,320 0
تسه00061 امتیازتسهیلات مسکن شهریور1400 694,125 668,080 666,277 665,000