قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که در تاریخ 1398/1/6 از طریق سایت شرکت فناوری بورس تهران به آدرس www.ifb.ir ، بروزرسانی شده است (قیمت ها به ریال)
نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه96031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96 542,002 558,086 567,000 521,666
تسه96051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96 505,565 528,561 675,000 515,001
تسه96061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 524,602 500,011 0 0
تسه96071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر96 533,214 514,849 559,874 507,003
تسه96011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96 459,711 457,693 0 451,000
تسه96081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 539,477 540,000 595,000 0
تسه96041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر96 530,123 534,831 549,999 526,222
تسه96091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 538,416 520,000 550,000 0
تسه96101 امتیاز تسهیلات مسکن دی96 529,638 529,934 530,000 520,001
تسه96121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 539,774 534,526 566,700 515,040
تسه96111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 533,705 520,236 560,390 0
تسه97011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 543,631 536,933 528,499 525,523
تسه97021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 515,000 526,438 620,000 519,002
تسه97031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97 527,650 543,787 705,000 506,649
تسه97041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر97 541,852 537,192 568,000 514,760
تسه97051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد97 533,095 542,849 570,000 507,000
تسه97061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97 536,033 541,451 0 503,518
تسه97071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر97 524,907 542,732 550,000 503,964
تسه97081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان97 532,331 544,749 550,000 522,003
تسه97091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر97 525,913 544,729 550,000 508,394
تسه97101 امتیاز تسهیلات مسکن دی 97 544,165 547,580 550,000 508,303
تملی7101 تسهیلات مسکن ب. ملی-دی97 299,873 284,880 314,866 0
تسه97111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 97 543,780 547,371 550,000 507,203