قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که در تاریخ 1398/11/5 از طریق سایت شرکت فناوری بورس تهران به آدرس www.ifb.ir ، بروزرسانی شده است (قیمت ها به ریال)
متوسط قیمت اوراق ممتاز تا این لحظه: 462,770 ریال
نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه96121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 433,744 435,276 455,431 430,000
تسه96111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 426,471 424,081 447,794 420,102
تسه97011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 435,818 446,097 449,987 433,638
تسه97021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 436,123 442,425 448,149 420,120
تسه97031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97 436,798 448,344 705,000 445,000
تسه97041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر97 436,490 450,249 713,000 450,004
تسه97051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد97 434,989 434,988 0 434,515
تسه97061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97 439,649 439,781 461,631 0
تسه97071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر97 445,246 444,642 492,648 430,000
تسه97081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان97 448,978 444,628 0 0
تسه97091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر97 449,458 449,370 0 444,000
تسه97101 امتیاز تسهیلات مسکن دی 97 454,515 456,981 470,138 0
تسه97111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 97 454,274 458,689 431,561 0
تسه97121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند97 457,246 468,385 0 0
تسه98011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین98 462,635 467,436 466,760 450,012
تسه98021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت98 465,159 471,125 471,948 446,001
تسه98031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد98 464,057 477,674 467,999 441,001
تسه98041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر98 464,468 477,622 487,691 465,002
تسه98051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد98 465,104 475,684 0 0
تسه98061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور98 468,587 478,302 0 481,006
تسه98071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر98 475,739 482,127 494,000 475,000
تسه98081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان98 478,776 484,888 0 482,000
تسه98091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر98 487,313 493,506 0 487,000