قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که در تاریخ 1399/11/8 از طریق سایت شرکت فناوری بورس تهران به آدرس www.ifb.ir ، بروزرسانی شده است (قیمت ها به ریال)
متوسط قیمت اوراق ممتاز تا این لحظه: 525,038 ریال
نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه97111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 97 511,499 503,183 519,000 505,100
تسه97121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند97 511,081 517,216 522,900 507,199
تسه98011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین98 523,855 525,768 534,898 529,000
تسه98021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت98 530,584 523,139 533,000 530,001
تسه98031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد98 516,020 518,431 539,000 520,666
تسه98041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر98 504,356 515,803 0 510,012
تسه98051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد98 514,174 511,200 539,882 510,000
تسه98061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور98 507,814 508,379 533,204 510,000
تسه98071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر98 508,158 521,087 0 509,000
تسه98081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان98 504,511 516,845 529,000 499,200
تسه98091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر98 509,476 517,892 534,949 505,000
تسه98101 امتیاز تسهیلات مسکن دی98 523,484 520,687 549,658 0
تسه98111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن98 515,477 518,354 540,000 500,120
تسه98121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند98 503,823 517,333 950,000 510,010
تسه99011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین99 514,124 523,825 530,000 510,008
تسه99021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت99 508,261 519,245 950,000 515,004
تسه99031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد99 519,425 522,927 545,390 510,000
تسه99041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر99 520,619 524,177 540,000 494,589
تسه99051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد99 528,568 528,940 554,996 510,000
تسه99061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور99 516,094 524,826 541,898 510,000
تسه99071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر99 518,788 534,541 544,000 493,100
تسه99081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان99 509,985 521,847 0 515,003
تسه99091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر99 515,133 526,149 540,800 513,333
تسه99101 امتیاز تسهیلات مسکن دی99 514,101 523,401 539,800 514,100