قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که در تاریخ 1399/4/14 از طریق سایت شرکت فناوری بورس تهران به آدرس www.ifb.ir ، بروزرسانی شده است (قیمت ها به ریال)
متوسط قیمت اوراق ممتاز تا این لحظه: 675,385 ریال
نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه96121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 624,197 618,768 0 596,000
تسه96111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 622,754 606,795 635,000 0
تسه97011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 631,028 628,620 0 599,478
تسه97021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 626,185 622,777 650,000 594,876
تسه97041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر97 633,329 638,514 610,002 610,002
تسه97051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد97 653,572 665,609 671,000 660,000
تسه97061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97 663,297 677,310 696,461 673,001
تسه97071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر97 658,549 680,065 691,476 691,476
تسه97081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان97 653,616 670,408 0 686,296
تسه97091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر97 651,412 672,307 682,000 660,000
تسه97101 امتیاز تسهیلات مسکن دی 97 653,525 674,719 680,000 676,000
تسه97111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 97 656,308 669,497 689,123 689,000
تسه97121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند97 661,643 673,483 670,002 670,002
تسه98011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین98 660,067 675,121 688,000 688,000
تسه98021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت98 654,683 680,082 687,417 687,417
تسه98031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد98 657,997 678,006 671,503 671,503
تسه98041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر98 658,668 674,878 860,270 691,601
تسه98051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد98 667,565 679,817 700,000 681,000
تسه98061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور98 661,556 675,226 680,000 680,000
تسه98071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر98 659,882 675,071 680,000 672,300
تسه98081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان98 659,147 676,473 0 687,500
تسه98091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر98 661,740 677,957 694,827 671,100
تسه98101 امتیاز تسهیلات مسکن دی98 660,581 675,735 657,000 657,000
تسه98111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن98 663,340 678,416 696,507 680,200
تسه98121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند98 661,122 671,719 694,178 694,178
تسه99011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین99 668,182 684,245 671,044 671,044
تسه99021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت99 674,544 679,902 675,000 673,000
تسه99031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد99 668,957 686,056 690,000 690,000