قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که در تاریخ 1399/7/6 از طریق سایت شرکت فناوری بورس تهران به آدرس www.ifb.ir ، بروزرسانی شده است (قیمت ها به ریال)
متوسط قیمت اوراق ممتاز تا این لحظه: 849,798 ریال
نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه97071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر97 811,180 850,436 0 851,000
تسه97081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان97 819,976 855,854 860,974 800,010
تسه97091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر97 826,932 863,266 0 868,278
تسه97101 امتیاز تسهیلات مسکن دی 97 830,620 867,618 0 872,151
تسه97111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 97 835,539 864,116 0 877,000
تسه97121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند97 824,716 865,674 0 865,951
تسه98011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین98 847,603 878,267 0 889,983
تسه98021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت98 831,402 872,702 872,972 872,972
تسه98031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد98 838,405 878,946 0 880,000
تسه98041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر98 840,052 879,956 0 882,054
تسه98051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد98 839,608 880,739 881,588 855,000
تسه98061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور98 835,953 874,173 877,750 860,000
تسه98071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر98 832,364 829,880 0 850,001
تسه98081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان98 837,333 872,050 879,199 850,001
تسه98091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر98 858,151 886,829 0 899,500
تسه98101 امتیاز تسهیلات مسکن دی98 834,498 875,273 0 850,000
تسه98111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن98 839,434 874,905 881,405 820,000
تسه98121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند98 836,618 874,825 878,448 878,448
تسه99011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین99 848,599 873,469 850,000 850,000
تسه99021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت99 856,674 881,418 856,675 856,675
تسه99031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد99 842,067 873,967 859,000 859,000
تسه99041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر99 859,835 881,134 902,825 870,000
تسه99051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد99 865,007 837,512 908,250 908,250
تسه99061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور99 835,054 876,806 876,806 876,806