قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که در تاریخ 1397/10/26 از طریق سایت شرکت فناوری بورس تهران به آدرس www.ifb.ir ، بروزرسانی شده است (قیمت ها به ریال)
نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه95121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95 561,854 558,144 558,399 0
تسه95111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95 552,531 550,685 555,000 0
تسه96031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96 565,201 562,594 593,000 0
تسه96051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96 567,063 570,156 580,000 560,000
تسه96061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 565,389 564,148 580,000 555,102
تسه96071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر96 563,301 565,994 560,000 0
تسه96011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96 564,135 565,931 569,868 0
تسه96081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 565,916 566,008 580,000 0
تسه96041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر96 563,844 563,431 553,000 0
تسه96091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 567,187 566,804 580,000 0
تسه96101 امتیاز تسهیلات مسکن دی96 567,854 570,586 580,000 565,003
تسه96121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 568,114 567,867 580,000 0
تملی7011 تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین97 400,000 381,196 390,000 0
تسه96111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 566,952 571,066 573,000 540,000
تسه97011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 572,139 571,965 580,000 540,000
تسه97021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 571,563 573,295 596,520 540,000
تسه97031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97 571,458 569,974 580,000 540,000
تسه97041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر97 572,924 569,954 577,000 540,000
تملی7051 تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد97 220,500 231,525 0 231,525
تسه97051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد97 572,346 572,034 580,000 540,000
تملی7061 تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور97 309,510 300,000 299,000 0
تسه97061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97 572,373 571,951 580,000 540,000
تملی7071 تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر97 369,614 362,869 369,000 0
تسه97071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر97 573,939 571,157 580,000 559,000
تسه97081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان97 573,713 573,067 580,000 540,000
تسه97091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر97 578,374 577,572 585,000 566,000