قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که در تاریخ 1397/7/25 از طریق سایت شرکت فناوری بورس تهران به آدرس www.ifb.ir ، بروزرسانی شده است (قیمت ها به ریال)
نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه95121 امتياز تسهيلات مسکن اسفندماه95 619,542 616,126 620,000 605,300
تسه95091 امتياز تسهيلات مسكن آذرماه 95 614,248 617,133 624,998 600,000
تسه95111 امتياز تسهيلات مسکن بهمن ماه95 611,380 619,923 635,000 620,000
تسه95081 امتياز تسهيلات مسكن آبانماه 95 605,054 610,445 620,000 600,007
تسه95101 امتياز تسهيلات مسكن دي ماه 95 615,374 621,696 620,000 600,000
تسه96031 امتياز تسهيلات مسكن خرداد 96 623,262 621,319 670,000 654,425
تسه96051 امتياز تسهيلات مسكن مرداد 96 619,880 617,686 630,000 0
تسه96061 امتياز تسهيلات مسكن شهريور 96 623,628 624,626 620,000 610,000
تسه96071 امتياز تسهيلات مسكن مهر96 622,933 623,318 629,997 0
تسه96011 امتياز تسهيلات مسکن فروردين96 609,023 622,088 630,000 0
تسه96081 امتياز تسهيلات مسكن آبان96 625,233 624,043 630,000 620,000
تسه96041 امتياز تسهيلات مسكن تير96 620,024 621,606 627,000 625,000
تسه96091 امتياز تسهيلات مسكن آذر96 626,824 623,216 629,999 621,000
تسه96101 امتياز تسهيلات مسكن دي96 628,056 622,793 630,000 620,002
تسه96121 امتياز تسهيلات مسكن اسفند96 626,809 626,036 634,000 632,000
تسه96111 امتياز تسهيلات مسكن بهمن96 626,155 625,165 623,000 620,000
تسه97011 امتياز تسهيلات مسكن فروردين97 631,352 626,211 629,000 626,005
تسه97021 امتياز تسهيلات مسكن ارديبهشت97 629,310 626,518 635,000 631,500
تسه97031 امتياز تسهيلات مسكن خرداد97 628,507 626,662 632,000 620,000
تسه97041 امتياز تسهيلات مسكن تير97 630,319 627,564 639,938 630,000
تسه97051 امتياز تسهيلات مسكن مرداد97 630,818 630,381 635,000 635,000
تسه97061 امتياز تسهيلات مسكن شهريور97 636,180 633,861 635,000 631,001