قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که در تاریخ 1397/3/1 از طریق سایت شرکت فناوری بورس تهران به آدرس www.ifb.ir ، بروزرسانی شده است (قیمت ها به ریال)
نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه95041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه 95 646,250 645,590 649,733 635,299 645,000 639,194
تسه95051 امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95 648,699 647,627 657,000 636,010 654,998 635,010
تسه95061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95 650,868 650,676 664,999 636,530 675,000 642,001
تسه95071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95 643,396 641,210 660,000 615,000 675,000 660,000
تسه95081 امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95 652,799 652,340 660,000 640,001 670,000 650,000
تسه95091 امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95 642,872 647,599 660,000 640,000 670,000 610,729
تسه95101 امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95 649,424 649,336 670,000 638,333 645,000 642,150
تسه95111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95 648,696 650,163 659,000 635,011 670,000 640,000
تسه95121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95 648,978 655,346 670,000 631,111 670,000 616,530
تسه96011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96 660,148 657,689 670,000 650,000 667,000 650,000
تسه96021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96 654,654 656,521 670,000 638,888 655,000 646,801
تسه96031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96 656,323 655,578 669,999 641,000 670,000 645,002
تسه96041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر96 656,389 659,596 670,000 647,022 660,000 651,000
تسه96051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96 656,642 658,965 672,000 650,010 759,999 658,965
تسه96061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 655,541 658,223 670,000 635,000 667,000 660,000
تسه96071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر96 660,302 662,780 670,000 650,000 670,000 655,019
تسه96081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 652,111 654,353 665,000 650,000 665,000 630,000
تسه96091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 657,595 662,213 670,000 641,111 670,000 640,000
تسه96101 امتیاز تسهیلات مسکن دی96 661,034 663,972 672,999 650,000 672,000 0
تسه96111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 661,657 663,928 675,000 630,009 659,999 611,008
تسه96121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 660,831 665,508 679,000 645,000 679,000 650,000
تسه97011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 672,249 672,948 690,000 661,112 675,000 663,000
تسه97012 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 672,249 672,948 10 10 0 0
تسه97021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 672,249 660,000 660,000 660,000 693,000 650,001