قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که در تاریخ 1398/3/1 از طریق سایت شرکت فناوری بورس تهران به آدرس www.ifb.ir ، بروزرسانی شده است (قیمت ها به ریال)
نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه96031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96 484,021 482,079 0 0
تسه96051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96 507,556 507,907 517,890 485,000
تسه96061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 507,988 507,202 519,995 500,045
تسه96071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر96 501,954 504,506 510,000 500,000
تسه96081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 501,873 503,705 518,222 0
تسه96041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر96 495,129 504,799 516,000 0
تسه96091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 502,175 503,757 0 500,000
تسه96101 امتیاز تسهیلات مسکن دی96 505,146 509,500 529,999 490,001
تسه96121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 504,751 506,847 527,999 500,000
تسه96111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 503,734 507,333 528,920 0
تسه97011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 506,874 509,329 0 500,000
تسه97021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 505,248 508,252 620,000 480,008
تسه97031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97 506,734 509,311 520,000 0
تسه97041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر97 505,681 510,147 520,000 485,000
تسه97051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد97 510,252 511,492 520,000 505,000
تسه97061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97 509,985 514,116 535,484 515,000
تسه97071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر97 509,360 513,446 578,825 0
تسه97081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان97 509,598 515,122 533,291 0
تسه97091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر97 509,014 515,091 525,000 505,222
تسه97101 امتیاز تسهیلات مسکن دی 97 511,291 514,679 529,900 0
تسه97111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 97 512,411 516,123 541,000 487,000
تسه97121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند97 513,653 517,558 529,000 511,008
تسه98011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین98 520,863 525,984 548,000 530,151
تسه98021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت98 507,128 507,562 531,000 505,000