قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که در تاریخ 1398/6/26 از طریق سایت شرکت فناوری بورس تهران به آدرس www.ifb.ir ، بروزرسانی شده است (قیمت ها به ریال)
متوسط قیمت اوراق ممتاز تا این لحظه: 413,249 ریال
نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه96071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر96 398,726 381,966 384,845 0
تسه96081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 399,406 384,429 386,800 0
تسه96091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 400,970 383,533 388,989 382,000
تسه96101 امتیاز تسهیلات مسکن دی96 402,783 398,848 408,900 0
تسه96121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 406,052 401,114 420,000 385,750
تسه96111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 401,048 397,035 429,159 0
تسه97011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 406,556 400,587 514,500 0
تسه97021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 403,638 399,959 409,999 0
تسه97031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97 405,510 406,060 408,999 408,999
تسه97041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر97 406,605 402,601 409,000 0
تسه97051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد97 403,526 410,254 449,000 0
تسه97061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97 408,315 406,880 414,998 388,000
تسه97071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر97 408,919 407,395 419,997 0
تسه97081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان97 405,565 408,690 419,999 388,000
تسه97091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر97 411,711 411,711 0 430,517
تسه97101 امتیاز تسهیلات مسکن دی 97 408,389 415,086 419,999 388,000
تسه97111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 97 413,370 412,450 419,979 419,979
تسه97121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند97 413,646 414,232 419,869 0
تسه98011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین98 417,203 414,392 429,999 0
تسه98021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت98 415,458 414,986 435,000 0
تسه98031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد98 414,616 415,215 434,996 0
تسه98041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر98 424,219 423,853 439,999 420,200
تسه98051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد98 430,038 426,326 440,000 423,121