قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که در تاریخ 1400/5/6 از طریق سایت شرکت فناوری بورس تهران به آدرس www.ifb.ir ، بروزرسانی شده است (قیمت ها به ریال)
متوسط قیمت اوراق ممتاز تا این لحظه: 605,190 ریال
نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه98051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد98 599,868 589,396 610,000 597,000
تسه98061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور98 600,462 598,512 608,950 585,000
تسه98071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر98 604,215 599,764 604,650 596,500
تسه98081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان98 600,975 595,592 604,500 580,010
تسه98091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر98 600,723 597,812 600,000 595,000
تسه98101 امتیاز تسهیلات مسکن دی98 600,714 595,597 610,000 603,000
تسه98111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن98 601,835 597,865 612,000 592,540
تسه98121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند98 599,838 595,760 600,000 596,500
تسه99011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین99 601,189 609,195 635,671 595,002
تسه99021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت99 605,469 609,972 628,000 596,100
تسه99031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد99 603,075 609,454 629,000 584,000
تسه99041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر99 605,623 606,215 630,000 581,427
تسه99051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد99 603,656 607,101 610,000 576,132
تسه99061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور99 604,717 606,784 610,000 593,100
تسه99071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر99 604,975 602,007 603,000 595,050
تسه99081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان99 603,085 598,962 609,000 592,334
تسه99091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر99 605,422 601,727 608,000 595,500
تسه99101 امتیاز تسهیلات مسکن دی99 605,276 606,110 610,000 590,001
تسه99111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن99 607,639 606,190 638,000 580,001
تسه99121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند99 608,424 606,509 632,000 602,000
تسه00011 امتیازتسهیلات مسکن فروردین1400 608,769 603,823 610,000 599,025
تسه00021 امتیازتسهیلاتمسکن اردیبهشت1400 608,886 603,599 606,000 600,000
تسه00031 امتیازتسهیلات مسکن خرداد1400 610,887 600,852 605,000 600,000