قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که در تاریخ 1400/11/6 از طریق سایت شرکت فناوری بورس تهران به آدرس www.ifb.ir ، بروزرسانی شده است (قیمت ها به ریال)
متوسط قیمت اوراق ممتاز تا این لحظه: 1,034,132 ریال
نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه98111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن98 1,064,500 1,051,478 0 1,117,000
تسه98121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند98 1,067,733 1,088,292 1,131,110 1,121,119
تسه99011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین99 1,089,132 1,109,440 1,199,988 1,143,588
تسه99021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت99 1,078,515 1,100,310 1,149,860 1,132,440
تسه99031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد99 1,059,987 1,058,809 1,200,000 1,112,986
تسه99041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر99 1,051,057 1,038,470 1,060,000 1,047,000
تسه99051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد99 1,074,422 1,032,075 1,074,422 1,050,000
تسه99071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر99 1,061,905 1,035,845 1,110,000 1,045,100
تسه99081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان99 1,056,141 1,030,643 1,087,660 1,046,000
تسه99091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر99 1,079,158 1,049,694 1,129,000 1,046,000
تسه99101 امتیاز تسهیلات مسکن دی99 1,163,454 1,105,282 1,105,282 0
تسه99111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن99 1,057,287 1,031,336 1,110,000 1,050,000
تسه99121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند99 1,073,446 1,053,758 1,120,000 1,048,000
تسه00011 امتیازتسهیلات مسکن فروردین1400 1,065,463 1,029,170 1,050,000 1,032,000
تسه00021 امتیازتسهیلاتمسکن اردیبهشت1400 1,066,406 1,032,856 1,119,700 1,045,000
تسه00031 امتیازتسهیلات مسکن خرداد1400 1,063,943 1,036,772 1,055,000 1,040,507
تسه00041 امتیازتسهیلات مسکن تیر1400 1,067,601 1,032,037 1,045,000 1,040,000
تسه00051 امتیازتسهیلات مسکن مرداد 1400 1,055,214 1,033,952 1,107,000 1,040,000
تسه00061 امتیازتسهیلات مسکن شهریور1400 1,052,814 1,027,729 1,098,000 1,040,030
تسه00071 امتیازتسهیلات مسکن مهر1400 1,052,937 1,029,050 1,060,000 1,047,000
تسه00081 امتیازتسهیلات مسکن آبان1400 1,051,465 1,010,592 1,104,030 1,050,000
تسه00091 امتیازتسهیلات مسکن آذر 1400 1,068,540 1,031,181 1,050,000 1,046,710
تسه00101 امتیازتسهیلات مسکن دی1400 1,045,405 1,037,017 1,049,001 1,047,900