قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که در تاریخ 1396/11/28 از طریق سایت شرکت فناوری بورس تهران به آدرس www.ifb.ir ، بروزرسانی شده است (قیمت ها به ریال)
نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه95011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین95 717,737 717,488 727,000 711,111 730,000 711,111
تسه95021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت95 737,794 720,562 739,987 711,012 739,000 711,111
تسه95031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 95 734,391 723,848 739,735 713,420 739,550 711,111
تسه95041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه 95 724,199 718,456 730,000 700,000 750,000 0
تسه95051 امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95 717,587 722,692 735,000 700,102 750,000 0
تسه95061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95 718,366 715,054 730,000 700,090 750,000 0
تسه95071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95 722,090 710,768 729,999 700,000 735,000 0
تسه95081 امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95 718,157 713,655 725,555 700,000 747,000 0
تسه95091 امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95 720,773 723,816 750,000 705,000 739,998 688,500
تسه95101 امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95 719,685 719,007 730,000 708,111 750,000 715,000
تسه95111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95 722,835 718,972 725,000 688,500 750,000 0
تسه95121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95 718,960 715,894 724,990 688,500 752,000 688,500
تسه96011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96 722,906 719,205 729,630 695,000 729,840 0
تسه96021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96 721,225 713,274 729,998 690,010 744,777 690,010
تسه96031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96 725,367 718,271 730,000 690,010 720,000 0
تسه96041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر96 726,626 717,152 730,000 700,000 730,000 700,004
تسه96051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96 723,828 718,520 729,588 690,010 726,000 690,010
تسه96061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 725,115 719,943 729,900 690,000 725,000 690,000
تسه96071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر96 704,608 705,366 729,990 700,000 720,000 700,001
تسه96081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 727,571 723,599 730,000 710,012 720,000 0
تسه96091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 729,617 723,161 730,000 700,000 720,000 700,000
تسه96101 امتیاز تسهیلات مسکن دی96 730,281 727,370 730,000 705,000 725,000 0