قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که در تاریخ 1401/3/31 از طریق سایت شرکت فناوری بورس تهران به آدرس www.ifb.ir ، بروزرسانی شده است (قیمت ها به ریال)
متوسط قیمت اوراق ممتاز تا این لحظه: 1,274,644 ریال
نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه99041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر99 1,325,148 1,262,099 1,319,800 1,260,000
تسه99051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد99 1,342,154 1,276,480 1,290,000 1,277,777
تسه99061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور99 1,345,732 1,279,544 1,300,000 1,280,004
تسه99071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر99 1,389,973 1,325,525 1,410,000 1,320,475
تسه99081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان99 1,358,960 1,293,517 1,299,500 1,291,111
تسه99091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر99 1,330,242 1,285,006 1,300,000 0
تسه99101 امتیاز تسهیلات مسکن دی99 1,360,283 1,295,418 1,295,000 1,293,000
تسه99111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن99 1,327,436 1,273,199 1,310,000 1,280,000
تسه99121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند99 1,348,570 1,296,045 1,300,000 1,281,142
تسه00011 امتیازتسهیلات مسکن فروردین1400 1,412,449 1,347,440 1,341,827 0
تسه00021 امتیازتسهیلاتمسکن اردیبهشت1400 1,370,632 1,302,101 1,302,101 0
تسه00031 امتیازتسهیلات مسکن خرداد1400 1,377,987 1,309,138 1,309,088 0
تسه00041 امتیازتسهیلات مسکن تیر1400 1,345,253 1,331,896 1,310,000 1,300,000
تسه00051 امتیازتسهیلات مسکن مرداد 1400 1,374,767 1,349,015 1,306,029 0
تسه00061 امتیازتسهیلات مسکن شهریور1400 1,353,186 1,292,346 1,285,527 0
تسه00071 امتیازتسهیلات مسکن مهر1400 1,355,265 1,287,502 1,287,502 0
تسه00081 امتیازتسهیلات مسکن آبان1400 1,362,901 1,294,756 1,294,756 0
تسه00091 امتیازتسهیلات مسکن آذر 1400 1,347,151 1,284,012 1,279,794 0
تسه00101 امتیازتسهیلات مسکن دی1400 1,341,641 1,277,488 1,274,559 0
تسه00111 امتیازتسهیلات مسکن بهمن 1400 1,347,222 1,280,393 1,279,861 0
تسه14001 امتیازتسهیلات مسکن سال1400 1,336,852 1,271,200 1,272,000 1,270,010
تسه14011 امتیازتسهیلات مسکن سال1401 1,335,514 1,268,752 1,268,739 1,111,922