قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که در تاریخ 1398/8/22 از طریق سایت شرکت فناوری بورس تهران به آدرس www.ifb.ir ، بروزرسانی شده است (قیمت ها به ریال)
متوسط قیمت اوراق ممتاز تا این لحظه: 410,183 ریال
نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه96091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 363,039 374,652 379,960 0
تسه96101 امتیاز تسهیلات مسکن دی96 381,284 392,180 410,981 391,000
تسه96121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 393,723 397,041 399,442 385,561
تسه96111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 390,588 394,265 396,388 375,655
تسه97011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 396,570 397,571 514,500 395,000
تسه97021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 398,648 402,342 418,580 398,502
تسه97031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97 398,338 405,181 705,000 0
تسه97041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر97 397,678 401,512 417,500 0
تسه97051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد97 409,188 407,431 419,887 0
تسه97061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97 436,927 437,000 458,000 0
تسه97071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر97 438,295 439,000 416,381 0
تسه97081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان97 433,205 434,209 411,545 0
تسه97091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر97 434,505 434,405 450,000 0
تسه97101 امتیاز تسهیلات مسکن دی 97 425,869 423,039 447,000 0
تسه97111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 97 402,352 415,224 424,000 397,000
تسه97121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند97 413,941 413,609 434,000 0
تسه98011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین98 410,195 418,005 424,999 395,022
تسه98021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت98 402,347 406,336 422,000 0
تسه98031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد98 402,622 406,841 422,000 0
تسه98041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر98 403,773 406,788 467,998 400,000
تسه98051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد98 403,281 405,703 404,900 390,000
تسه98061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور98 413,981 411,851 0 0
تسه98071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر98 414,496 410,979 421,000 361,000