قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که در تاریخ 1399/1/20 از طریق سایت شرکت فناوری بورس تهران به آدرس www.ifb.ir ، بروزرسانی شده است (قیمت ها به ریال)
متوسط قیمت اوراق ممتاز تا این لحظه: 492,293 ریال
نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه97021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 471,461 486,983 494,912 489,998
تسه97031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97 485,588 491,039 495,000 490,000
تسه97041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر97 488,161 494,216 494,215 0
تسه97051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد97 491,959 499,395 506,367 467,444
تسه97061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97 496,090 484,699 520,000 489,001
تسه97071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر97 460,731 481,374 543,907 478,013
تسه97081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان97 528,644 502,212 528,644 0
تسه97091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر97 486,411 486,256 509,999 471,031
تسه97101 امتیاز تسهیلات مسکن دی 97 482,442 488,074 534,045 506,564
تسه97111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 97 481,706 479,820 519,000 463,334
تسه97121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند97 487,807 487,648 500,000 485,001
تسه98011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین98 475,824 485,066 527,777 480,000
تسه98021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت98 479,543 490,153 501,999 501,000
تسه98031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد98 488,252 493,223 512,660 480,001
تسه98041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر98 496,034 491,452 519,500 495,001
تسه98051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد98 506,842 492,465 531,000 481,883
تسه98061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور98 500,392 493,722 525,411 475,851
تسه98071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر98 489,769 495,980 533,000 486,000
تسه98081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان98 487,520 494,774 511,896 472,113
تسه98091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر98 483,436 492,728 575,400 459,266
تسه98101 امتیاز تسهیلات مسکن دی98 489,337 493,670 580,000 490,645
تسه98111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن98 494,275 497,009 0 480,000
تسه98121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند98 480,950 493,028 503,898 491,000