قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که در تاریخ 1400/1/23 از طریق سایت شرکت فناوری بورس تهران به آدرس www.ifb.ir ، بروزرسانی شده است (قیمت ها به ریال)
متوسط قیمت اوراق ممتاز تا این لحظه: 514,407 ریال
نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه98021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت98 509,459 494,479 493,000 485,030
تسه98031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد98 523,879 508,439 509,999 500,920
تسه98041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر98 540,475 524,903 530,000 522,010
تسه98051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد98 553,371 525,766 549,991 0
تسه98061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور98 528,718 509,940 555,000 503,611
تسه98071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر98 531,631 509,529 530,000 505,059
تسه98081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان98 519,165 506,184 537,000 494,725
تسه98091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر98 514,515 513,809 540,240 507,717
تسه98101 امتیاز تسهیلات مسکن دی98 512,318 509,959 537,933 493,000
تسه98111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن98 547,592 547,998 960,000 520,213
تسه98121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند98 510,565 508,193 536,093 491,485
تسه99011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین99 517,532 512,557 543,000 519,000
تسه99021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت99 513,800 510,657 538,999 505,000
تسه99031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد99 537,474 524,084 564,347 0
تسه99041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر99 510,849 510,744 621,457 505,000
تسه99051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد99 523,421 512,384 549,592 500,000
تسه99061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور99 516,147 510,347 541,954 500,000
تسه99071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر99 513,944 510,569 520,000 510,100
تسه99081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان99 515,379 512,624 525,000 507,366
تسه99091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر99 515,740 514,070 520,000 509,321
تسه99101 امتیاز تسهیلات مسکن دی99 515,760 514,222 500,000 495,001
تسه99111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن99 515,008 513,840 500,000 493,600
تسه99121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند99 519,170 517,037 530,000 500,000