قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که در تاریخ 1398/4/31 از طریق سایت شرکت فناوری بورس تهران به آدرس www.ifb.ir ، بروزرسانی شده است (قیمت ها به ریال)
متوسط قیمت اوراق ممتاز تا این لحظه: 436,364 ریال
نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه96051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96 416,521 411,579 414,999 396,021
تسه96061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 425,235 428,214 436,000 412,113
تسه96071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر96 436,187 427,524 434,432 420,000
تسه96081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 438,525 431,395 434,940 0
تسه96091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 434,485 429,816 438,000 0
تسه96101 امتیاز تسهیلات مسکن دی96 431,915 425,156 430,000 415,000
تسه96121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 437,530 430,935 459,000 416,000
تسه96111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 439,510 427,057 440,000 0
تسه97011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 427,016 425,337 514,500 411,200
تسه97021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 439,558 425,830 424,950 0
تسه97031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97 442,521 426,485 439,000 0
تسه97041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر97 437,187 430,623 459,000 415,328
تسه97051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد97 440,379 426,295 418,361 0
تسه97061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97 440,454 428,211 449,999 0
تسه97071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر97 439,383 438,637 461,000 0
تسه97081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان97 442,489 427,555 445,000 0
تسه97091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر97 437,648 428,787 420,000 0
تسه97101 امتیاز تسهیلات مسکن دی 97 440,184 429,289 429,000 0
تسه97111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 97 440,127 428,370 462,000 0
تسه97121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند97 439,020 430,771 449,988 430,000
تسه98011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین98 444,132 434,310 459,988 0
تسه98021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت98 445,656 440,281 467,618 0
تسه98031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد98 450,973 451,960 459,998 0