قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که در تاریخ 1396/7/19 از طریق سایت شرکت فناوری بورس تهران به آدرس www.ifb.ir ، بروزرسانی شده است (قیمت ها به ریال)
نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه94091 امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 94 766,136 768,672 779,999 750,444 800,000 752,111
تسه94101 امتیازتسهیلات مسکن دی ماه94 767,809 775,553 777,000 763,115 776,978 769,000
تسه94111 امتیازتسهیلات مسکن بهمن ماه94 765,672 771,936 774,998 761,120 1,040,000 761,445
تسه94121 امتیازتسهیلات مسکن اسفندماه94 767,000 770,419 775,000 768,000 785,000 760,000
تسه95011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین95 764,343 769,798 770,001 761,700 790,000 762,000
تسه95021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت95 763,767 769,806 780,000 760,223 801,955 760,000
تسه95031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 95 767,230 770,835 778,000 762,250 800,000 767,300
تسه95041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه 95 768,188 770,623 775,000 762,111 800,000 760,000
تسه95051 امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95 770,964 770,462 784,000 750,100 790,000 765,000
تسه95061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95 766,762 773,424 778,500 761,551 805,100 761,551
تسه95071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95 769,306 775,565 800,000 761,000 800,000 745,000
تسه95081 امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95 769,157 771,575 779,999 750,000 770,000 750,000
تسه95091 امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95 771,493 773,101 784,997 766,000 784,997 770,000
تسه95101 امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95 772,244 775,763 785,000 766,000 785,000 775,000
تسه95111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95 771,764 773,604 784,800 760,000 794,889 760,000
تسه95121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95 771,533 777,450 790,000 766,212 790,000 760,000
تسه96011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96 773,227 775,600 784,999 770,000 783,900 0
تسه96021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96 772,440 777,252 785,000 767,000 788,000 0
تسه96031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96 772,919 773,387 780,000 759,999 759,950 0
تسه96041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر96 757,306 758,252 785,000 719,441 775,000 0
تسه96051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96 773,030 776,853 790,000 765,222 779,999 770,000
تسه96061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 774,929 777,600 790,000 770,001 789,997 761,000
تسه96062 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 774,929 777,600 10 10 0 0