قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که در تاریخ 1396/7/1 از طریق سایت شرکت فناوری بورس تهران به آدرس www.ifb.ir ، بروزرسانی شده است (قیمت ها به ریال)
نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه94051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد94 720,276 738,498 749,149 685,667 0 0
تسه94071 امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه 94 724,763 734,570 760,000 724,999 780,000 0
تسه94081 امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 94 748,724 768,477 780,000 744,000 784,888 739,100
تسه94091 امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 94 755,098 778,545 788,000 762,270 792,852 775,000
تسه94101 امتیازتسهیلات مسکن دی ماه94 754,021 778,022 784,190 755,000 784,180 0
تسه94111 امتیازتسهیلات مسکن بهمن ماه94 741,865 775,724 778,958 750,000 790,000 0
تسه94121 امتیازتسهیلات مسکن اسفندماه94 755,455 776,564 790,000 750,003 0 776,000
تسه95011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین95 744,274 763,418 781,000 715,000 0 715,004
تسه95021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت95 765,530 775,711 780,000 761,779 803,806 0
تسه95031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 95 752,999 777,906 789,990 753,000 798,999 753,000
تسه95041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه 95 766,554 777,249 789,985 755,532 0 762,110
تسه95051 امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95 762,278 785,862 791,000 753,000 799,900 0
تسه95061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95 755,684 782,348 790,000 740,500 815,000 766,223
تسه95071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95 761,013 784,305 791,000 732,963 800,000 732,963
تسه95081 امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95 762,766 782,718 790,000 730,000 792,000 0
تسه95091 امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95 759,460 786,967 795,000 770,000 800,000 745,000
تسه95101 امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95 765,561 788,757 799,990 755,012 800,000 755,000
تسه95111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95 762,777 785,523 800,000 775,000 800,000 0
تسه95121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95 771,194 786,785 800,000 770,000 800,000 0
تسه96011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96 772,639 791,380 795,001 772,700 800,000 785,000
تسه96021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96 773,121 791,549 800,000 779,500 800,000 780,000
تسه96031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96 777,773 788,229 800,000 760,000 790,000 0
تسه96041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر96 761,681 767,269 799,765 760,000 790,000 755,000
تسه96051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96 778,859 794,078 800,000 784,020 800,000 750,000
تسه96061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 784,935 786,256 794,899 762,001 794,898 762,004