قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که در تاریخ 1396/4/31 از طریق سایت شرکت فناوری بورس تهران به آدرس www.ifb.ir ، بروزرسانی شده است (قیمت ها به ریال)
نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه93121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند 93 768,551 765,371 769,999 736,000 770,000 720,000
تسه94051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد94 745,408 747,073 750,000 725,555 749,999 0
تسه94061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور94 774,280 768,125 774,990 760,001 774,000 0
تسه94071 امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه 94 771,314 762,650 765,000 762,000 770,000 733,000
تسه94081 امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 94 777,228 765,839 773,000 760,000 769,999 680,000
تسه94091 امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 94 769,338 763,138 769,995 759,111 773,000 763,000
تسه94101 امتیازتسهیلات مسکن دی ماه94 765,867 764,660 775,000 750,000 771,000 0
تسه94111 امتیازتسهیلات مسکن بهمن ماه94 770,126 769,813 776,000 758,000 769,000 0
تسه94121 امتیازتسهیلات مسکن اسفندماه94 773,485 765,658 775,000 751,000 774,000 751,000
تسه95011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین95 776,880 767,646 776,999 760,000 740,000 0
تسه95021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت95 772,537 765,453 780,000 750,000 780,000 0
تسه95031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 95 774,177 771,184 779,000 736,000 778,000 0
تسه95041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه 95 770,615 762,570 774,999 733,000 765,000 0
تسه95051 امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95 774,073 774,367 778,000 761,409 775,000 0
تسه95061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95 777,338 768,276 780,000 738,472 769,988 0
تسه95071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95 774,628 770,643 780,000 736,110 759,000 0
تسه95081 امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95 773,937 776,489 780,000 750,001 778,800 750,523
تسه95091 امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95 775,323 774,052 779,988 750,000 770,000 0
تسه95101 امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95 774,305 773,613 785,000 740,522 773,000 0
تسه95111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95 775,969 776,105 780,000 741,000 781,000 0
تسه95121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95 772,634 776,560 784,999 760,001 784,999 755,000
تسه96011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96 758,696 758,562 784,999 750,000 775,000 750,000
تسه96021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96 777,531 778,823 784,000 760,000 778,000 770,000
تسه96031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96 778,746 780,675 783,000 776,000 780,000 778,601